Informace Obecního úřadu v Jehnědí

Zde najdete další informace z našeho obecního úřadu.

Přehled

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2023 Termíny svozu odpadu v roce 2023
Stanovení stočného od roku 2023 Studny a kanalizace
Ověřování podpisů a listin na Obecním úřadě v Jehnědí Výpisy z rejstříků na našem CzechPointu


Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2023

Poplatek pro rok 2023 činí 700 Kč na osobu. V platnosti zůstávají úlevy z minulých let – rodina se třemi a více dětmi platí pouze za dvě děti, možnost slevy za studenty na internátech ve výší 50% po dokladu o ubytování, možnost rozdělit platbu za rodinu do dvou částek (pokud roční částka za domácnost přesahuje 1000 Kč, je možné ji zaplatit ve dvou stejných splátkách v termínech do konce ledna a do konce července na OÚ Jehnědí). Abychom zmenšili množství odpadu, za který platí naše obec opravdu vysoké částky, je omezené přidělování známek na dvě na domácnost. Přesněji: domácnost do dvou členů má nárok na jednu známku, domácnost do čtyř členů má nárok na dvě známky, vícečlená domácnost může získat tři známky. Pokud by chtěl někdo získat další známku, může si ji zakoupit za 700 Kč. Platí ještě pravidlo jedna dvoučlenná domácnost - jedna známka pro popelnici 240 litrů nebo 2 známky pro popelnice 120 litrů.

V roce 2022 jsme zavedli svoz bioodpadu a zdarma jsme domácnostem rozdali biopopelnice. Zároveň jsme přistoupili k označení popelnic pro směsný komunální odpad pomocí čipů. Při svozu komunálního odpadu od roku 2023 se budou vyvážet pouze očipované popelnice. Pomocí těchto čipů budeme moci zjistit množství odpadu z konkrétního čísla popisného. Upozorňujeme, že poplatek za odpad ale nebude podle množství komunálního odpadu. Do budoucna ale chceme určitým způsobem zvýhodnit ty domácnosti, které budou mít menší množství komunálního odpadu.

Se zavedením biopopelnic se celkem zásadně zvýšilo množství vytříděného odpadu a také se naštěstí snížilo množství komunálního odpadu. Zákonem povolené množství na osobu pro rok 2021 bylo 200 kg na osobu a rok a toto množství jsme překročili již v říjnu. Ale roční limit pro rok 2022 (190 kg na osobu) jsme dosáhli až na samém konci roku. Pro další roky se tyto limity budou dále snižovat, ale správným tříděním to můžeme splnit.

Od dubna 2023 jsme také přešli na svoz plastů dům od domů. Občané mají možnost dávat plasty do popelnic na plasty nebo do igelitových pytlů. Současně jsme i kvůli pořádku po obci ukončili svoz kontejnerů na plasty. Nahradíme je kontejnery na papír.

Správné nakládání s odpady by se mělo stát i otázkou slušného přístupu každého z nás. Je to také ale věc, která bohužel něco stojí. Zvolili jsme přístup, kdy naše obec plně hradí náklady na tříděné odpady, poplatek za odpad nepokryje ani všechny náklady na komunální odpad.

Poplatek za svoz odpadu bude možné zaplatit během ledna 2023 v úředních hodinách OÚ Jehnědí nebo převodem na účet Obce Jehnědí (viz Kontakty)


Termíny svozu odpadů v roce 2023 - ke stažení

Termíny svozů směsného komunálního odpadu (liché čtvrtky po 14 dnech):

5. leden 19. leden 2. únor 16. únor 2. březen 16. březen
30. březen 13. duben 27. duben 11. květen 25. květen 8. červen
22. červen 6. červenec 20. červenec 3. srpen 17. srpen 31. srpen
14. září 28. září 12. říjen 26. říjen 9. listopad 23. listopad
7. prosinec 21. prosinec        

Termíny svozů bioodpadu (liché čtvrtky po 14 dnech od 1.3. do 30.11.):

2. březen 16. březen 30. březen 13. duben 27. duben 11. květen
25. květen 8. červen 22. červen 6. červenec 20. červenec 3. srpen
17. srpen 31. srpen 14. září 28. září 12. říjen 26. říjen
9. listopad 23. listopad        

Svoz plastů dům od domu (pátky po měsíci, od dubna):

28. duben 26. květen 23. červen 21. červenec 18. srpen 15. září
13. říjen 10. listopad 8. prosinec

Svoz papíru u kaple a za horní zastávkou (středa po měsíci):

4. leden 1. únor 1. březen 29. březen 26. duben 24. květen
21. červen 19. červenec 16. srpen 13. září 11. říjen 8. listopad
6. prosinec          

Svoz skla (u kaple, u sokolovny, za horní zastávkou):

18. leden 19. duben 19. červenec 18. říjen    

Mobilní svoz "nebezpečného odpadu": 14. červen 2023

Kontejner pro bioodpad - za školou: odvoz podle potřeby po zaplnění


Stanovení stočného od roku 2023

Od 1.1.2023 je cena stočného v naší obci stanovena na 15 Kč/m3 odpadních vod. Množství odpadních vod běžně odpovídá spotřebované vodě, tedy vodnému. Stočné se platí vlastníkovi kanalizace, což je naše obec. Vodné se platí vlastníkovi vodovodu (VAK Jablonné n. Orl.). Vodné je splatné na jaře při placení místních poplatků.


Ověřování podpisů a listin na Obecním úřadě v Jehnědí

Náš obecní úřad poskytuje také služby ověřování podpisů a listin (vidimace a legalizace). Tyto služby můžete využít v úředních hodinách našeho úřadu nebo po domluvě. Služby jsou zpoplatněny.


Výpisy z rejstříků na našem CzechPointu

V roce 2009 jsme získali dotaci na počítačové vybavení pro kontaktní místo, tzv. CzechPoint. Na našem úřadě je tedy možné získat ověřené výstupy z množství celostátních evidencí a rejstříků – např. výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, dále výpis z katastru nemovitostí a přehled bodů z evidence řidičů. O podrobnostech se prosím informujte na našem obecním úřadě.


Studny a kanalizace

Od 1.1.2008 zasáhlo snad všechny občany zpřísnění čerpání vody i její vypouštění, pokoušíme se proto přinést alespoň základní informace. Více informací Vám podá Odbor životního prostředí na MěÚ v Ústí nad Orlicí, který může také následně dávat příslušné postihy.

Studny
Každý, kdo má studnu postavenou po roce 1953, musí na ni mít povolení. Toto povolení vám může vydat Odbor životního prostředí na MěÚ v Ústí nad Orlicí. Není důležité, pro jaké účely studnu máte. Bez tohoto povolení není možné studnu od 1.1.2008 používat.

Kanalizace
Přesněji řečeno se jedné o vypouštění odpadních vod a to se samozřejmě týká vlastně každého objektu. Od 1.1.2008 je nutné, aby byla nemovitost buď napojena na místní kanalizaci, nebo musí mít zvláštní povolení na vypouštění odpadu opět od Odboru životního prostředí na MěÚ v Ústí nad Orlicí. Prakticky bude nutné řešit problematiku takto:

  • domy napojené na obecní kanalizaci: zde to nebude žádný problém, pouze bude nutné podepsat smlouvu o povolení vypouštění odpadních vod do obecní kanalizace mezi Obcí Jehnědí a každým vlastníkem nemovitosti v Jehnědí. Prosíme tedy všechny vlastníky nemovitostí, napojených na obecní kanalizaci, aby s tímto počítali. Pokud např. novostavba takovéto povolení má, zřejmě není potřeba. Pravděpodobně připravíme smlouvy a nabídneme je k podpisu.
  • domy nenapojené na obecní kanalizaci (např. se žumpou nebo s trativodem): majitel takovéhoto objektu potřebuje povolení k vypouštění odpadních vod od Odboru životního prostředí na MěÚ v Ústí nad Orlicí. K tomu bude potřebovat mimo jiné odborné posouzení vlivu na podzemní vody a kolaudační rozhodnutí. Takovéto povolení ale nezíská zdaleka každý, prakticky pro něj bude nutná zabudovaná čistička nebo moderní žumpa, popřípadě příslib dohledného napojení na kanalizaci! Každopádně musí majitelé těchto nemovitostí počítat s určitými investicemi, tato záležitost pro ně nebude vůbec zadarmo. Na druhou stranu však doposud neplatili žádné stočné, což také není zanedbatelná částka.