Základní informace o škole a školce pro roky 2018/2019

Pedagogičtí pracovníci

 • - Mgr. Ivana Myšáková: ředitelka, třídní učitelka 1. a 2. ročníku
 • - Mgr. Barbora Holubářová: třídní učitelka 3. - 5. ročníku
 • - Gabriela Mikulková: vychovatelka školní družiny, učitelka VL, PŘ, PR a INF
 • - Mgr. Tereza Bílková: učitelka HV, VV, PČ v 1.-5. ročníku
 • - Hana Martincová: vedoucí učitelka MŠ
 • - Aneta Kubatová: učitelka MŠ

Nepedagogičtí pracovníci

 • - Věra Rozlívková: kuchařka
 • - Gabriela Mikulková: vedoucí školního stravování
 • - Jana Šplíchalová: uklízečka ZŠ

Složení školské rady

 • - za zřizovatele: Kateřina Doležalová, Jana Šplíchalová
 • - za pedagogické pracovníky: Hana Martincová, Gabriela Mikulková
 • - za rodiče: Věra Doubková, Jana Štarmanová

Školská rada a její pravomoci

 • - vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • - schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • - schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • - schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • - podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • - projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • - projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • - podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Počet dětí v jednotlivých ročnících

 • 1. ročník: 7 žáků
 • 2. ročník: 5 žáci
 • 3. ročník: 3 žáků
 • 4. ročník: 14 žáků
 • 5. ročník: 5 žáků