Informace Obecního úřadu v Jehnědí

Zde najdete další informace z našeho obecního úřadu.

Přehled

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2018 Termíny svozu odpadu v roce 2018
Stanovení stočného od roku 2010 Možnosti připojení k internetu v Jehnědí
Ověřování podpisů a listin na Obecním úřadě v Jehnědí Výpisy z rejstříků na našem CzechPointu
Studny a kanalizace Stanovisko zastupitelstva ke stavbě železničního tunelu Brandýs nad Orlicí - Ústí nad Orlicí


Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2018

Poplatek pro rok 2018 činí 525 Kč na osobu. V platnosti zůstávají úlevy z minulých let – rodina se třemi a více dětmi platí pouze za dvě děti, možnost slevy za studenty na internátech ve výší 50% po dokladu o ubytování, možnost rozdělit platbu za rodinu do dvou částek (pokud roční částka za domácnost přesahuje 1000 Kč, je možné ji zaplatit ve dvou stejných splátkách v termínech do konce ledna a do konce července na OÚ Jehnědí). Abychom zmenšili množství odpadu, za který platí naše obec opravdu vysoké částky, je omezené přidělování známek na dvě na domácnost. Přesněji: domácnost do dvou členů má nárok na jednu známku, domácnost do čtyř členů má nárok na dvě známky, vícečlená domácnost může získat tři známky. Pokud by chtěl někdo získat další známku, může si ji zakoupit za 525 Kč.

Systém svozu odpadu nebude nikdy ideální a nejspravedlivější. Občas vzbuzuje i vášně. Nejlepší by ale bylo, aby každý rozumně třídil odpad a kompostoval. Počítejte také prosím s tím, že v dalších bude poplatek bohužel i podstatně dražší. Stát bude totiž zvyšovat poplatek za uskladnění komunálního odpadu. Jedinou možností bude ještě více třídit odpad a kompostovat. Pro třídění můžete využít kontejnery u kaple, u obchodu i u sokolovny. Žijeme na vesnici a tak by neměl být problém u většiny domů kompostovat aspoň trávu a listí. Bohužel ale množství lidí pro trávu a listí využívá popelnice – to je vidět třeba na tom, že v létě máme více komunálního odpadu než v zimě. Uzavřel bych to opět prosbou – třiďte odpad a kompostujte aspoň něco. Zároveň upozorňujeme, že už nadále není možné vyvážet pytle s odpadem, ale pouze odpad v popelnicích.

Poplatek bude možné zaplatit během ledna 2018 v úředních hodinách OÚ Jehnědí nebo převodem na účet Obce Jehnědí (viz Kontakty) Po zaplacení poplatku získáte známky na popelnice. Známky z roku 2017 platí ještě po celý leden 2018. Při placení tohoto poplatku mohou být občané vyzváni ještě k doplacení případných nedoplatků za minulé roky.


Termíny svozu odpadů v roce 2018 - ke stažení

Termíny svozů směsného komunálního odpadu (čtvrtky po 14 dnech):

11. leden 25. leden 8. únor 22. únor 8. březen 22. březen
5. duben 19. duben 3. květen 17. květen 31. květen 14. červen
28. červen 12. červenec 26. červenec 9. srpen 23. srpen 6. září
20. září 4. říjen 18. říjen 1. listopad 15. listopad 29. listopad
13. prosinec 27. prosinec        

Svoz plastů a nápojových kartonů (tetrapacků) u kaple a u sokolovny (pátky po 14 dnech):

12. leden 26. leden 9. únor 23. únor 9. březen 23. březen
6. duben 20. duben 4. květen 18. květen 1. červen 15. červen
29. červen 13. červenec 27. červenec 10. srpen 24. srpen 7. září
21. září 5. říjen 19. říjen 2. listopad 16. listopad 30. listopad
14. prosinec 28. prosinec        

Svoz papíru u kaple (středa po měsíci):

10. leden 7. únor 7. březen 4. duben 2. květen 30. květen
27. červen 25. červenec 22. srpen 19. září 17. říjen 14. listopad
12. prosinec          

Svoz skla (u kaple a u sokolovny):

17. leden 18. duben 18. červenec 17. říjen    

Mobilní svoz "nebezpečného odpadu": 12. červen 2018


Stanovení stočného od roku 2010

Od 1.1.2010 je cena stočného v naší obci stanovena na 8 Kč/m3 odpadních vod. Množství odpadních vod běžně odpovídá spotřebované vodě, tedy vodnému. Stočné se platí vlastníkovi kanalizace, což je naše obec. Vodné se platí vlastníkovi vodovodu (VAK Jablonné n. Orl.). Vodné je splatné na jaře při placení místních poplatků.


Ověřování podpisů a listin na Obecním úřadě v Jehnědí

Náš obecní úřad poskytuje také služby ověřování podpisů a listin (vidimace a legalizace). Tyto služby můžete využít v úředních hodinách našeho úřadu nebo po domluvě. Služby jsou zpoplatněny.


Výpisy z rejstříků na našem CzechPointu

V roce 2009 jsme získali dotaci na počítačové vybavení pro kontaktní místo, tzv. CzechPoint. Na našem úřadě je tedy možné získat ověřené výstupy z množství celostátních evidencí a rejstříků – např. výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, dále výpis z katastru nemovitostí a přehled bodů z evidence řidičů. O podrobnostech se prosím informujte na našem obecním úřadě.


Studny a kanalizace

Od 1.1.2008 zasáhlo snad všechny občany zpřísnění čerpání vody i její vypouštění, pokoušíme se proto přinést alespoň základní informace. Více informací Vám podá Odbor životního prostředí na MěÚ v Ústí nad Orlicí, který může také následně dávat příslušné postihy.

Studny
Každý, kdo má studnu postavenou po roce 1953, musí na ni mít povolení. Toto povolení vám může vydat Odbor životního prostředí na MěÚ v Ústí nad Orlicí. Není důležité, pro jaké účely studnu máte. Bez tohoto povolení není možné studnu od 1.1.2008 používat.

Kanalizace
Přesněji řečeno se jedné o vypouštění odpadních vod a to se samozřejmě týká vlastně každého objektu. Od 1.1.2008 je nutné, aby byla nemovitost buď napojena na místní kanalizaci, nebo musí mít zvláštní povolení na vypouštění odpadu opět od Odboru životního prostředí na MěÚ v Ústí nad Orlicí. Prakticky bude nutné řešit problematiku takto:

  • domy napojené na obecní kanalizaci: zde to nebude žádný problém, pouze bude nutné podepsat smlouvu o povolení vypouštění odpadních vod do obecní kanalizace mezi Obcí Jehnědí a každým vlastníkem nemovitosti v Jehnědí. Prosíme tedy všechny vlastníky nemovitostí, napojených na obecní kanalizaci, aby s tímto počítali. Pokud např. novostavba takovéto povolení má, zřejmě není potřeba. Pravděpodobně připravíme smlouvy a nabídneme je k podpisu.
  • domy nenapojené na obecní kanalizaci (např. se žumpou nebo s trativodem): majitel takovéhoto objektu potřebuje povolení k vypouštění odpadních vod od Odboru životního prostředí na MěÚ v Ústí nad Orlicí. K tomu bude potřebovat mimo jiné odborné posouzení vlivu na podzemní vody a kolaudační rozhodnutí. Takovéto povolení ale nezíská zdaleka každý, prakticky pro něj bude nutná zabudovaná čistička nebo moderní žumpa, popřípadě příslib dohledného napojení na kanalizaci! Každopádně musí majitelé těchto nemovitostí počítat s určitými investicemi, tato záležitost pro ně nebude vůbec zadarmo. Na druhou stranu však doposud neplatili žádné stočné, což také není zanedbatelná částka.


Možnosti připojení k internetu v Jehnědí

V roce 2003 byl v Jehnědí vybudován přípojný bod pro napojení na internet mikrovlným spojením. Příslušná anténa se nachází na budově školy, která má poměrně výhodné postavení co se týče přímé viditelnosti. To je podmínkou pro kvalitní připojení. Pro připojení kontaktujte prosím firmu TYHAN (www.tyhan.cz). V současné době je možné připojení i k dalším poskytovatelům včetně připojení přes ADSL.


Stanovisko zastupitelstva ke stavbě železničního tunelu

Stanovisko obce Jehnědí k projektu "stavba Ústí nad Orlicí – Choceň, nová trať"

Jako dotčená obec jsme dostali k vyjádření projekt se třemi variantami pro výše uvedenou stavbu. Obec Jehnědí i po dohodě s okolními obcemi z navrhovaných tras jednoznačně preferuje „červenou trasu“, tedy variantu 2a. Podle odborných posudků by ostatní varianty (tedy 1b, 4a) zásadním způsobem nepříznivě ovlivnily zásobování naší obce pitnou vodou a zároveň by negativně ovlivnily úroveň spodních vod a tím také studny v katastru naší obce. Domníváme se, že z navrhovaných tras železnice je „červená varianta“ nejvýhodnější variantou. Z hlediska ekologie neznehodnotí údolí Tiché Orlice, navíc by vznikly části toku, které budou úplně bez železniční tratě – na rozdíl od současného stavu. Tato varianta by měla i příznivý vliv na plánované cyklostezky údolím Tiché Orlice, především kvůli povodním. Dopady na Brandýs nad Orlicí by měly být rozumným způsobem eliminovány. Z ekonomického hlediska by snad nemělo být pochyb, že jednoznačně nejvýhodnější variantou je „červená trasa“, tedy varianta 2a. Závěrem bychom chtěli upozornit především na ekonomickou stránku celé stavby. Věříme, že budou důkladně zhodnoceny všechny varianty a stanoviska dotčených subjektů. Zároveň bychom přivítali ekonomický rozbor celé akce – kolik financí doposud stály úpravy stávajícího koridoru, kolik se ušetří na novém koridoru (to bude velice zajímavý odhad), jaké jsou a budou roční náklady na údržbu atd. Možná z toho vyjde, že celá nákladná stavba nového koridoru je finančně absolutně neúnosná a nesmyslná. S trochou nadsázky bychom mohli požadovat třeba i následující: pokud by se mělo stavět podle variant s dlouhými tunely, mohla by se vybudovat i v tunelu železniční zastávka „Jehnědí“ s přístupem pomocí výtahu nebo pohyblivých schodů…