Informace Obecního úřadu v Jehnědí

Zde najdete další informace z našeho obecního úřadu.

Přehled

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2022 Termíny svozu odpadu v roce 2022
Stanovení stočného od roku 2020 Možnosti připojení k internetu v Jehnědí
Ověřování podpisů a listin na Obecním úřadě v Jehnědí Výpisy z rejstříků na našem CzechPointu
Studny a kanalizace


Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2022

Poplatek pro rok 2022 činí 650 Kč na osobu. V platnosti zůstávají úlevy z minulých let – rodina se třemi a více dětmi platí pouze za dvě děti, možnost slevy za studenty na internátech ve výší 50% po dokladu o ubytování, možnost rozdělit platbu za rodinu do dvou částek (pokud roční částka za domácnost přesahuje 1000 Kč, je možné ji zaplatit ve dvou stejných splátkách v termínech do konce ledna a do konce července na OÚ Jehnědí). Abychom zmenšili množství odpadu, za který platí naše obec opravdu vysoké částky, je omezené přidělování známek na dvě na domácnost. Přesněji: domácnost do dvou členů má nárok na jednu známku, domácnost do čtyř členů má nárok na dvě známky, vícečlená domácnost může získat tři známky. Pokud by chtěl někdo získat další známku, může si ji zakoupit za 650 Kč. Platí ještě pravidlo jedna dvoučlenná domácnost - jedna známka pro popelnici 240 litrů nebo 2 známky pro popelnice 120 litrů.

V roce 2022 nás všechny čekají zásadní změny v nakládání s odpady. Změnil se zákon o odpadech a navíc v Jehnědí v posledních letech neustále stoupá množství komunálního odpadu. Snažili jsme se během roku kontrolovat popelnice před svozy a žádali jsme, aby v popelnicích byl pouze směsný odpad, nikoliv třeba suť, sklo, plasty nebo bioodpad. Víme, že většina obyvatel správně třídí odpad, ale bohužel ne všichni a tak množství komunálního odpadu v Jehnědí už letos překročilo zákonem povolené množství. To pro rok 2021 činí 200 kg na osobu a rok. V roce 2022 to bude 190 kg a pro další roky to bude dále klesat. Pokud se v obci vyprodukuje více odpadu, bude to podstatně dražší – obec zaplatí skoro dvojnásobnou cenu za uskladnění. Pro vaši informaci – povolené množství jsme překročili v říjnu 2021, zbývající svozy do konce roku jsou tedy pro obec podstatně dražší.

Od roku 2022 jsme proto přistoupili k těmto zásadním změnám:
- zavedeme svoz biodpadu systémem dům od domu. Pro každou domácnost tedy zajistíme hnědé popelnice, kam se bude ukládat bioodpad (např. tráva, listí, zbytky jídel, ovoce a zeleniny). Bioodpad se bude svážet po 14 dnech, stejně jako směsný odpad.
- abychom zjistili, kolik odpadů vyprodukují jednotlivé domácnosti, bude Ekola osazovat čipy na popelnice pro směsný odpad. Vyvážet se budou tedy pouze tyto popelnice a budeme mít přesný přehled o množství komunálního odpadu za jednotlivé domy. Pro další roky potom chceme zvýhodňovat ty domácnosti, které budou mít menší množství odpadů (respektive přepočet na člověka).
- poplatek za odpad bude nově 650 Kč na občana za rok, v platnosti zůstávají úlevy a možnost rozdělení platby stejně, jako v minulých letech
Všechny tyto změny by snad opravdu měly vést k tomu, že budeme mít méně toho nejdražšího odpadu, tedy komunálního. Veškerý bioodpad budete moci dávat do hnědých popelnic a prosíme vás, abyste také co nejvíce třídili do kontejnerů – plasty, sklo a papír. Správné nakládání s odpady by se mělo stát i otázkou slušného přístupu každého z nás. Je to také ale věc, která bohužel něco stojí. Zvolili jsme přístup, kdy naše obec plně hradí náklady na tříděné odpady, poplatek za odpad nepokryje ani všechny náklady na komunální odpad. Čipování popelnic a většinu nákladů na pořízení hnědých nádob na bioodpad bude také hradit naše obec.

Poplatek za svoz odpadu bude možné zaplatit během ledna 2022 v úředních hodinách OÚ Jehnědí nebo převodem na účet Obce Jehnědí (viz Kontakty)

Po zaplacení poplatku získáte známky na popelnice. Známky z roku 2021 platí ještě do konce února 2022. Upozorňujeme, že už nadále není možné vyvážet pytle s odpadem, ale pouze odpad v popelnicích. Po čipování popelnic se už jiné nádoby nebudou vyvážet.


Termíny svozu odpadů v roce 2022 - ke stažení

Termíny svozů směsného komunálního odpadu (čtvrtky po 14 dnech):

6. leden 20. leden 3. únor 17. únor 3. březen 17. březen
31. březen 14. duben 28. duben 12. květen 26. květen 9. červen
23. červen 7. červenec 21. červenec 4. srpen 18. srpen 1. září
15. září 29. září 13. říjen 27. říjen 10. listopad 24. listopad
8. prosinec 22. prosinec        

Svoz plastů a nápojových kartonů (tetrapacků) u kaple, u sokolovny a za horní zastávkou (pátky po 14 dnech):

7. leden 21. leden 4. únor 18. únor 4. březen 18. březen
1. duben 15. duben 29. duben 13. květen 27. květen 10. červen
24. červen 8. červenec 22. červenec 5. srpen 19. srpen 2. září
16. září 30. září 14. říjen 28. říjen 11. listopad 25. listopad
9. prosinec 23. prosinec        

Svoz papíru u kaple a za horní zastávkou (středa po měsíci):

5. leden 2. únor 2. březen 30. březen 27. duben 25. květen
22. červen 20. červenec 17. srpen 14. září 12. říjen 9. listopad
7. prosinec          

Svoz skla (u kaple, u sokolovny, za horní zastávkou):

19. leden 20. duben 20. červenec 19. říjen    

Mobilní svoz "nebezpečného odpadu": 14. červen 2022

Kontejner pro bioodpad - za školou: odvoz podle potřeby po zaplnění


Stanovení stočného od roku 2020

Od 1.1.2020 je cena stočného v naší obci stanovena na 12 Kč/m3 odpadních vod. Množství odpadních vod běžně odpovídá spotřebované vodě, tedy vodnému. Stočné se platí vlastníkovi kanalizace, což je naše obec. Vodné se platí vlastníkovi vodovodu (VAK Jablonné n. Orl.). Vodné je splatné na jaře při placení místních poplatků.


Ověřování podpisů a listin na Obecním úřadě v Jehnědí

Náš obecní úřad poskytuje také služby ověřování podpisů a listin (vidimace a legalizace). Tyto služby můžete využít v úředních hodinách našeho úřadu nebo po domluvě. Služby jsou zpoplatněny.


Výpisy z rejstříků na našem CzechPointu

V roce 2009 jsme získali dotaci na počítačové vybavení pro kontaktní místo, tzv. CzechPoint. Na našem úřadě je tedy možné získat ověřené výstupy z množství celostátních evidencí a rejstříků – např. výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, dále výpis z katastru nemovitostí a přehled bodů z evidence řidičů. O podrobnostech se prosím informujte na našem obecním úřadě.


Studny a kanalizace

Od 1.1.2008 zasáhlo snad všechny občany zpřísnění čerpání vody i její vypouštění, pokoušíme se proto přinést alespoň základní informace. Více informací Vám podá Odbor životního prostředí na MěÚ v Ústí nad Orlicí, který může také následně dávat příslušné postihy.

Studny
Každý, kdo má studnu postavenou po roce 1953, musí na ni mít povolení. Toto povolení vám může vydat Odbor životního prostředí na MěÚ v Ústí nad Orlicí. Není důležité, pro jaké účely studnu máte. Bez tohoto povolení není možné studnu od 1.1.2008 používat.

Kanalizace
Přesněji řečeno se jedné o vypouštění odpadních vod a to se samozřejmě týká vlastně každého objektu. Od 1.1.2008 je nutné, aby byla nemovitost buď napojena na místní kanalizaci, nebo musí mít zvláštní povolení na vypouštění odpadu opět od Odboru životního prostředí na MěÚ v Ústí nad Orlicí. Prakticky bude nutné řešit problematiku takto:

  • domy napojené na obecní kanalizaci: zde to nebude žádný problém, pouze bude nutné podepsat smlouvu o povolení vypouštění odpadních vod do obecní kanalizace mezi Obcí Jehnědí a každým vlastníkem nemovitosti v Jehnědí. Prosíme tedy všechny vlastníky nemovitostí, napojených na obecní kanalizaci, aby s tímto počítali. Pokud např. novostavba takovéto povolení má, zřejmě není potřeba. Pravděpodobně připravíme smlouvy a nabídneme je k podpisu.
  • domy nenapojené na obecní kanalizaci (např. se žumpou nebo s trativodem): majitel takovéhoto objektu potřebuje povolení k vypouštění odpadních vod od Odboru životního prostředí na MěÚ v Ústí nad Orlicí. K tomu bude potřebovat mimo jiné odborné posouzení vlivu na podzemní vody a kolaudační rozhodnutí. Takovéto povolení ale nezíská zdaleka každý, prakticky pro něj bude nutná zabudovaná čistička nebo moderní žumpa, popřípadě příslib dohledného napojení na kanalizaci! Každopádně musí majitelé těchto nemovitostí počítat s určitými investicemi, tato záležitost pro ně nebude vůbec zadarmo. Na druhou stranu však doposud neplatili žádné stočné, což také není zanedbatelná částka.


Možnosti připojení k internetu v Jehnědí

V roce 2003 byl v Jehnědí vybudován přípojný bod pro napojení na internet wifi spojením. Příslušná anténa se nachází na budově školy, která má poměrně výhodné postavení co se týče přímé viditelnosti. To je podmínkou pro kvalitní připojení. Pro připojení kontaktujte prosím firmu TYHAN (www.tyhan.cz). V současné době je možné připojení i k dalším poskytovatelům včetně pomalejšího připojení přes ADSL.